Martha Emil Nordpol Nordpol Ida Gustav Viktor Otto Gustav Emil Ludwig