Dora Otto Richard Nordpol Anton Kaufmann Anton Zacharias Ida Emil